Algemene Voowaarden TradeCoach


TradeCoach gevestigd in Nederland, 1051 TW Amsterdam, Joan Melchior Kemperstraat 110 C, is de exploitant van de websites tradecoach.nl, tradecoach.org, en tradecoach.website evenals de web-apps tradecoach.me en tradecoach.app. Tezamen wordt naar deze websites verwezen onder de naam “TradeCoach”.

TradeCoach, opgericht door Jan Joris Roessingh (KvK: 82893586), is een bedrijf dat middels deze websites gereedschap verschaft voor gebruikers die zelf strategieën willen ontwikkelen, of dat willen leren, voor het systematisch en automatisch handelen in effecten (beursgenoteerde aandelen).

Met de TradeCoach Beleggers App (TC-App op www.tradecoach.app), kan de gebruiker zelf één of meerdere handelsstrategieën instellen (‘configureren’) en testen. Desgewenst kan de gebruiker de aandelenorders, die door de door hem/haar ingestelde handelsstrategie worden gegenereerd, plaatsen en laten uitvoeren op een gesimuleerde beleggingsrekening (een zogenoemd ‘paper-trading account’) of op een echte beleggingsrekening (een zogenoemd ‘live account’) bij een on-line broker. Deze faciliteit wordt auto-trading genoemd. Bepaalde on-line brokers stellen daartoe een API (Application Programming Interface) beschikbaar waarmee TradeCoach kan communiceren ten behoeve van auto-trading.

TradeCoach stelt dus software beschikbaar voor het instellen, testen en gebruiken van eigen handelsstrategieën. TradeCoach is geen financiële dienstverlener en verricht zelf geen beleggingsactiviteiten ten behoeve van gebruikers.

De volgende voorwaarden (versie 22 september 2021) zijn van toepassing op alle inhoud (content, inclusief output van door de gebruiker geconfigureerde handelsstrategieën) die door TradeCoach ter beschikking wordt gesteld in welke vorm dan ook (online, e-mail, print, etc.).

 • Door onze inhoud (inclusief voornoemde output van handelsstrategieën) te gebruiken, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden van onze website.
 • Een deel van de TradeCoach content, wordt aangeboden tegen abonnementstarieven voor particulieren en zijn exclusief voorbehouden aan particulieren. Gebruik hiervoor de bestelmogelijkheden via deze website.
 • Wanneer een abonnee zich aanmeldt, ontvangt deze een factuur. De abonnementen en de daar bijbehorende services gaan in op de dag dat de eerste betaling is ontvangen. Eventuele restitutie voor een nog lopende periode is niet mogelijk.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur. De overeenkomst wordt verlengd voor een periode van dezelfde duur als de afsluitduur, tenzij een partij deze opzegt per e-mail (management@tradecoach.org) tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De gebruiker heeft weer toegang tot de systemen van TradeCoach waarop het abonnement betrekking heeft nadat de betaling voor de volgende periode is ontvangen.
 • Het is commerciële of institutionele klanten verboden om TradeCoach software en on-line content te bestellen, te ontvangen en te gebruiken tegen het tarief voor particuliere klanten. U kunt contact opnemen met TradeCoach via e-mail (management@tradecoach.org) om een individuele offerte op te vragen.
 • De gebruiker belooft TradeCoach dat hij alle informatie en andere noodzakelijke gegevens in het kader van registratie of contact naar waarheid en volledig verstrekt.
 • Iedere gebruiker is verantwoordelijk om eventuele beperkingen in acht te nemen alvorens gebruik te maken van TradeCoach en, in geval van twijfel, af te zien van het gebruik van TradeCoach. TradeCoach garandeert niet dat de software en on-line content in overeenstemming is met de wetgeving van andere landen dan Nederland.

Links naar andere content

 • De inhoud van websites van derden, die toegankelijk zijn via directe of indirecte links van TradeCoach (“zogenaamde externe links”), vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende aanbieder. TradeCoach heeft geen invloed op de inhoud van die websites. Op het moment dat de link op TradeCoach werd geplaatst, is de externe website gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen. De audit bracht geen overtredingen aan het licht. TradeCoach controleert niet continue de gelinkte pagina’s naar websites van derden.
 • Mochten er juridische overtredingen zijn op gelinkte pagina’s naar websites van derden, dan worden deze links onmiddellijk verwijderd zodra ze bekend worden. We willen erop wijzen dat TradeCoach geen inhoud of aanbiedingen van gelinkte websites van derden als eigen inhoud overneemt. Ook wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat TradeCoach geen vergoeding aanvaardt voor het linken naar websites van derden.

Auteursrecht / merkenrecht

 • Voor wat betreft de inhoud die op onze pagina’s wordt gepresenteerd, zorgen we er altijd voor dat de auteursrechten van derden worden gerespecteerd en beschermd.
 • Gebruikte merken of namen kunnen zijn beschermd door rechten van derden. Deze zijn onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaar. Het gebruik van geregistreerde handelsmerken of beschermde namen op onze website dient alleen beschrijvende doeleinden. TradeCoach maakt geen gebruik van advertenties.
 • AEX is een gedeponeerd handelsmerk van Euronext Amsterdam NV. DAX is een gedeponeerd handelsmerk van Deutsche Börse AG.
 • Alle inhoud die TradeCoach zelf maakt en publiceert, is auteursrechtelijk beschermd. Namen of merken die op onze website worden gebruikt, zijn beschermd ten gunste van TradeCoach. Daarnaast behoudt TradeCoach zich het recht voor op passende bescherming (bijvoorbeeld van namen van handelsstrategieën en logo’s, etc.). De reproductie van TradeCoach software en on-line content in elektronische of gedrukte vorm is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TradeCoach.

Beschikbaarheid van TradeCoach systemen

 • TradeCoach is 24/7 beschikbaar. Door onderhoudswerkzaamheden of storingen kan het voorkomen dat TradeCoach niet bereikbaar is.
 • TradeCoach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het op onjuiste wijze functioneren van haar software of de systemen die daarmee samenhangen. TradeCoach software kan fouten bevatten en het correct functioneren van deze software is ook afhankelijk van de diensten van derden, zoals beurzen, brokers, data-verschaffers, en verschaffers van cloud diensten en internet-service.
 • Wanneer gebruik wordt gemaakt van de auto-trading faciliteiten, zal TradeCoach haar uiterste best doen om foutloze communicatie met de on-line broker via de API te faciliteren. Wanneer dit onverhoopt niet het geval is kan dit nooit tot een schadevergoeding leiden.
 • TradeCoach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk verlies van gegevens door de gebruiker. TradeCoach behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om afzonderlijke delen van de pagina’s of de gehele inhoud of het gehele aanbod te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of volledig stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.
 • TradeCoach kan niet aansprakelijk worden gesteld als een bericht van TradeCoach (bijvoorbeeld een e-mail bericht) niet of te laat aankomt. Het niet of niet-tijdig ontvangen van een dergelijk bericht kan nooit tot een schadevergoeding leiden.

Gegevensbescherming

 • Voor het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij naar onze verklaring inzake gegevensbescherming.

Vrijwaring van aansprakelijkheid

 • TradeCoach geeft uitdrukkelijk geen beleggingsadvies.
 • De inhoud die door TradeCoach wordt geleverd en gepubliceerd (inclusief output van door de gebruiker geconfigureerde handelsstrategieën) is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt op geen enkele manier een uitnodiging om effecten, derivaten of andere financiële producten te kopen, aan te houden of te verkopen.
 • Elke gebruiker handelt in principe altijd op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico bij het nemen van beslissingen ten aanzien van de handel in aandelen. TradeCoach sluit aansprakelijkheid uit voor materiële of immateriële schade of verlies.
 • Risicowaarschuwing: De gebruiker wordt er hierbij uitdrukkelijk op gewezen dat de handel in aandelen onderhevig kan zijn aan aanzienlijke prijsschommelingen en de daaraan verbonden risico’s, die kunnen leiden tot aanzienlijke verliezen.
 • Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat de inhoud van TradeCoach niet het deskundig, persoonlijk advies van erkende experts kan vervangen.
 • De handelsstrategieën die door de gebruikers van TradeCoach worden ingesteld, kunnen statistisch worden geëvalueerd door middel van backtesting. Er worden ook statistieken voor de handelsstrategieën getoond, alsmedde prestatie-indicatoren op basis van de backtests.
 • Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat er geen conclusies kunnen worden getrokken over toekomstige prestaties op basis van prestaties uit het verleden of statistische prestaties.
 • Prestatiestatistieken omvatten ook handelskosten, voorzover deze zijn ingesteld door de gebruiker op basis van de kosten die zijn broker berekent. TradeCoach sluit aansprakelijkeid uit voor eventuele fouten bij de invoer van deze gegevens.
 • TradeCoach garandeert geen toekomstige prestaties van handelsstrategieën. Als u vragen heeft over onze prestatie-indicatoren, schrijf ons dan op management@tradecoach.org.
 • De door TradeCoach ter beschikking gestelde inhoud is zorgvuldig gecontroleerd. Als inhoud van externe bronnen wordt weergegeven, zijn deze door TradeCoach gecontroleerd en als betrouwbaar beoordeeld. Er kan echter geen garantie worden gegeven voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de geboden inhoud.

Wijzigingen in deze voorwaarden

 • Wij updaten regelmatig de gebruiksvoorwaarden. Als het nodig is om de gebruiksvoorwaarden aan te passen, zullen wij deze onmiddellijk implementeren en actualiseren.

Scheidbaarheidsclausule (gedeeltelijke nietigheid)

 • Deze Algemene Voorwaarden moeten worden beschouwd als onderdeel van de TradeCoach-website van waaruit u naar deze pagina bent verwezen. Als delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer, of niet volledig, overeenkomen met de huidige juridische situatie, blijven de overige delen van de Voorwaarden qua inhoud en geldigheid onaangetast.